Algemene verkoopsvoorwaarden

1.     De uitvoering van de bestellingen wordt gedaan op basis van de prijzen, kortingen en voorwaarden die geldig zijn de dag van de levering. Wij houden ons het recht voor de fabricatie, de afmetingen en de benamingen van onze artikelen te wijzigen. In geval van ingevoerde goederen is elke verhoging van de vervoertarieven of van de invoerrechten, die van kracht wordt na aanvaarding van de bestelling onder aanname ten laste van de koper. De prijzen zijn gekoppeld aan de aangeboden hoeveelheid. Een vermindering van deze hoeveelheid bij de bestelling kan een herziening van de prijzen voor gevolg hebben. De studies en documenten van gelijk welke aard, die aan de koper door de verkoper overgemaakt of verzonden werden, blijven de volledige eigendom van laatstgenoemde. De verkoper behoudt eveneens het eigendom van zijn projecten, die noch overgemaakt noch uitgevoerd mogen worden zonder zijn schriftelijke toelating.

2.     De koopwaren moeten altijd worden aanzien als in ontvangst genomen en definitief goedgekeurd in onze magazijnen, zelfs indien zij vrachtvrij verkocht worden. Het staat de klant vrij voor het vertrek of de levering de koopwaren in onze magazijnen na te zien. Elke hiernavolgende klacht zal niet ontvankelijk verklaard worden. Het risico van breuk of welk ander ook gedurende het vervoer, is voor rekening van de koper. Wij waarborgen de goede kwaliteit van onze producten onder dezelfde voorwaarden als onze fabrikanten. Onze verantwoordelijkheid reikt nooit verder dan deze van de voortbrengende fabrieken jegens onszelf. Elke klacht, uit welke hoofde ook, moet binnen de acht dagen van de leveringen en werken schriftelijk ingebracht worden op gevaar onontvankelijk verklaard te worden. Wanneer wij een bestelling van materialen naar maat aan de fabriek moeten overmaken, kunnen wij nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen bij de levering wijl de voortbrengende fabriek evenmin jegens ons enige verantwoordelijkheid wil opnemen bij mogelijke vertragingen in de afleveringen. Wanneer een klacht nopens de hoedanigheid van de koopwaar door de fabriek als gegrond erkend wordt, beperkt zich onze verantwoordelijkheid tot de vervanging van de koopwaar. Wij nemen geen enkele terugzending aan zonder onze voorafgaande toestemming. De koper is verplicht de inhoud van de levering en de termen van de factuur onmiddellijk na te zien bij de ontvangst. Gezien dit feit, wordt geen enkele latere klacht aanvaard. De gebeurlijke terugzendingen worden slechts in aanmerking genomen op voorwaarde dat deze vrachtvrij aan ons adres worden gezonden en in de oorspronkelijke verpakking. Wij alleen beschikken over het recht de oorzaak te bepalen van een gebrek en de gebeurlijke vergoeding zal uitgekeerd worden volgens onze beslissing. Geen enkele latere terugeising van vergoeding zal worden aanvaard.

3.     Bij vermindering van hoeveelheden waarop de door ons opgegeven prijzen gesteund zijn, achten wij ons niet meer gebonden deze prijzen te handhaven. Deze regel is eveneens van toepassing ingeval een bestelling wordt verricht na het verstrijken van de optie termijn. Alle afmetingen zijn door onze diensten zelf op de werf op te nemen. Afmetingen ons verstrekt door derden ontslaan ons van alle verantwoordelijkheid. De opgave van matenspecificaties ons verstrekt tot het naar maat gereed maken, dienen ons steeds schriftelijk te worden overgemaakt. Deze maten zullen wij steeds beschouwen als spannende maten dus zonder vereiste speling, tenzij de ontvangst van de regelmatige en volledige bestelling.

4.     De leveringstermijn neemt een aanvang vanaf de bestelbon. Wij zijn slechts verplicht deze uit te voeren in een normale en redelijke termijn, afgezien de verplichtingen die deze laatste en gebeurlijk zijn klanten zouden genomen hebben tegenover derden.

De stakingen, de ongevallen en alle andere oorzaken die onze productie of bevoorrading zouden belemmeren worden beschouwd als zijnde gevallen van overmacht die het uitstel van de leveringstermijn en de uitvoering van de bestelling toelaten zonder dat de koper zijn order mag vernietigen of een vergoeding mag eisen. In het geval waarin bij een bestelling overeenkomsttermijnen voor de levering opgenomen zijn, dan zijn deze steeds indicatief.

5.     De industriële tekeningen, plannen, technische beschrijvingen, enz…, door ons geleverd, blijven onze eigendom en mogen slechts dienen voor werken door onszelf uitgevoerd. Elke inbreuk op deze bepaling zal ons het recht geven schadevergoeding te eisen met een minimum van 150 euro, waarbij wij ons het recht voorbehouden om een hogere vergoeding te vorderen in het geval waarin het geleden nadeel groter is.

6.     Alle gevallen van overmacht die tijdens een koop of werk zouden overkomen, zullen tot ons voordeel aangerekend worden. Zijn te beschouwen als gevallen van overmacht die ons als dusdanig van om het even welke schadevergoeding en verantwoordelijkheid vrijstellen: de stakingen of stilstand in de fabrieken, hetzij gedeeltelijk hetzij totaal plotseling voorgekomen tijdens een koop of een in uitvoering zijnde werk; zware ongevallen in onze magazijnen; alle feiten of zelfs onrechtstreeks volgend uit een oorlogstaat, uit opstanden, uit blokkades, enz…. Wij behouden ons het recht voor in die gevallen gewoonweg die in uitvoering zijnde bestellingen te vernietigen of de leveringstermijnen ervan te verlengen, zonder dat wij dientengevolge kunnen verplicht worden enige schade vergoeding te betalen. Overigens, de overeengekomen termijnen voor de levering, zijn nooit bindend in welke omstandigheden dan ook.

7.     Onze facturen, wissels of kwijtschriften zijn contant betaalbaar te Genk, onze wissels brengen geen afbreuk aan deze bepaling. Het niet betalen van de factuur op de vervaldag brengt automatisch en zonder verwittiging van onzentwege een verhoging van dit bedrag van 10 % mee en verder zal een interest van 12 % per jaar beginnen te lopen vanaf de dag volgend op de vervaldag. De betaling zal slechts als vereffend worden beschouwd van het ogenblik dat wij vrij over de tegenwaarde kunnen beschikken.

In het geval waarin één factuur onbetaald is gebleven op haar vervaldag, zullen alle andere verschuldigde bedrage en facturen onmiddellijk en integraal opeisbaar worden, zelfs wanneer de vervaldag nog niet bereikt zou zijn, en tevens zal ieder uitstel van betaling dat werd toegestaan komen te vervallen.

8.     De betalingen geschieden steeds naarmate de vooruitgang der leveringen of werken, zodat wij in geen geval kunnen verplicht worden het einde der leveringen of de werken af te wachten om de factuur op te maken. Zo in uitvoering van een contract gedeeltelijke leveringen en werken door ons in rekening gebracht, onbetaald gelaten worden op de gestelde vervaldatum, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor hetzij de verdere uitvoering der leveringen en werken te schorsen tot na de volledige betaling, hetzij het contract voor het niet geleverde saldo als vervallen te beschouwen, zonder dat wij ooit zouden kunnen gehouden zijn uit dezen hoofde gelijk welke schadevergoeding te betalen. Wij houden ons ook het recht voor ten allen tijde de eisen dat de klant ons voor de verdere afwikkeling van het contract, de betaling zou waarborgen van de nieuwe leveringen en werken en zulks door het stellen van een borg of op welke andere manier ook. Onze verkoopsvoorwaarden blijven geldig ondanks tegenstrijdige bepalingen van de klant. Door een bestelling te doen verklaart de koper zich akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. Alle goederen door ons geleverd blijven, zelfs indien ze bewerkt worden, onze eigendom tot volledige betaling van al onze vorderingen, inclusief voor vroegere leveringen en ondanks het feit dat het risico op het ogenblik van de levering aan de klant wordt overgedragen. De goederen kunnen derhalve door de Painting With Light BV gedurende de ganse periode van eigendomsvoorbehoud ten allen tijde en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden teruggevorderd. In geval van verwerking van de voorbehouden goederen, handelt de koper voor de verkoper. Het eigendomsvoorbehoud van de verkoper strekt zich dus uit op de door de verwerking ontstane goederen.

9.     Alle betwistingen zelfs wanneer het een wissel betreft die door ons getrokken werd, vallen uitsluitend onder bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Tongeren, welke ook de plaats weze waar de overeenkomst is ontstaan of moet worden uitgevoerd. Op alle overeenkomsten is steeds enkel het Belgische Recht van toepasing.

10.     De overdracht van de eigendom van de waren zal slechts na de volledige betaling van de factuur geschieden. In geval van voortverkoop van de waren en het niet betalen van de prijs verplicht de klant zich ons zijn recht af te staan tegenover zijn eigen schuldenaar. Hij zal ons naam, adres en bedrag opgeven. Dit afstaan ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen ons aangaande. In geval van niet-betaling van de schuldenaar van de klant in zijn handen voor de kennisgeving van het afstaan, moet de klant ons hiervan onmiddellijk verwittigen. De klant is verplicht ons onmiddellijk in te lichten over het in beslag nemen van waren die te zijnen laste verricht werd. Indien de klant de betaling niet uitvoert in de overeengekomen termijn mogen wij de terugzending van de waren eisen zonder vergoeding. Het is de klant niet toegelaten de waren in pand of als waarborg te geven. Alle kosten voortspruitend uit wat hier voorafgaat zijn ten laste van de klant.

11.     Met uitzondering van bijzondere voorwaarden zijn onze rekeningen betaalbaar te Genk, netto en zonder aftrek contant in baar, per betalingsorder of overschrijving.

12.     Annuleringen vanwege COVID 19 of andere toekomstige pandemieën worden niet langen beschouwd als “overmacht”. Standaard annuleringsbepalingen worden toegepast.